Sosyal Bilimler Enstitüsü

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler YL (Tezli)

Ders İçerikleri

SUY5101 Uluslararası İlişkiler Teorileri (3+0+0) 3 AKTS: 8

Uluslararası ilişkiler literatüründe şimdiye kadar geliştirilmiş Realizm, İdealizm, Neo-Realizm, Davranışsalcılık, eleştirel teoriler gibi teorilerin yanı sıra jeopolitik teorileri de öğreten ve güncel gelişmeleri bu teorilerle açıklamaya imkân sağlayan bir derstir.

SUY5103 Türk Modernleşmesi (3+0+0) 3 AKTS: 8 

Bu ders kapsamında Lale devrinden itibaren, II. Mahmut sonrası Osmanlı İmparatorluğu’nda başlayan modernleşme ve batıcılık hareketleri incelenecektir. Osmanlı’da 1876 ve 1908 anayasalcı hareketler, II. Meşrutiyet, Cumhuriyet dönemi modernleşmesi sosyoekonomik ve siyasi düzlemlerde ele alınacaktır.

SUY5105 Araştırma Teknikleri ve Etik (3+0+0) 3 AKTS: 8

Bu derste bilimsel araştırmaların kapsamını, temellerini öğrenme, bilimsel bilgiye erişim ve veri toplama yöntemlerini öğrenme, bilimsel metinleri okuma, anlama ve veri analizi yapabilme, araştırma raporu hazırlamayı öğrenme, bilimsel etik konularında bilgi sahibi olma ve etik dışı davranışları önleme gibi konular ele alınacaktır.

SUY5102 Uluslararası Hukuk ve Güncel Tartışmalar (3+0+0) 3 AKTS: 9

Uluslararası hukukun kökeni ve gelişimi tarihsel süreç içerisinde alınacaktır. Güncel tartışmaların sadece uluslararası hukuk teorisi ve felsefesi alanında değil somut uluslararası hukuk alt dallarında da ciddi yansımaları ve etkileri incelenecektir. Bu çerçevede, kuvvet kullanma, çevre hukuku, deniz hukuku, insan hakları ve antlaşmalar hukuku dahil çok farklı uluslararası hukuk alt dalında yerleşik kabul gören kural, uygulama ve öneriler ciddi bir gözden geçirme hatta yeniden düşünme süreciyle karşı karşıya kalmıştır. Bu derste bu tip olgular ve benzeri geleneksel uluslararası hukuk alanlarını güncel tartışmalar ışığında değerlendirilecektir.

SUY5004 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler (3+0+0) 3 AKTS: 9 

Bu ders ana hatlarıyla karşılaştırmalı siyaset yöntemi, karşılaştırmalı siyasette farklı yaklaşımlar, ulus devletin gelişimi ve yapısı, farklı hükumet çeşitleri, demokrasinin ayırt edici özellikleri, siyasal kültür, seçim sistemi, parti sistemleri, çıkar grupları ve siyasal katılım, laikleşme süreci, sivil toplum ve sosyal hareketler gibi konuları kapsayacaktır.

SUY5106 Türk Dış Politikası (3+0+0) 3 AKTS: 9

Tarihsel süreç içerisinde Türk Dış Politikasının oluşması ve bunun analitik olarak irdelenmesi, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde Türk dış Politikasındaki değişim ve gelişmelerin analitik ve teorik çerçeveden değerlendirilecektir.

SUY5171 Seminer (0+0+0) 0 AKTS: 0

Bu derste, öğrencinin yüksek lisans tez konusu seçmesi teşvik edilerek, konu hakkında literatür taraması, tez konusundaki araştırma sorusunu oluşturması hedeflenmektedir.

SUY5001 Uluslararası Terörizm ve Şiddet Siyaseti (3+0+0) 3 AKTS: 3

Soğuk Savaş sonrası süreçte uluslararası sistemde yaşanan belirsizlikler sebebiyle siyasi olsun olmasın pek çok toplumsal örgütlenmelerin amaçlarına ulaşmak için şiddete başvurmaları, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde önemli belirsizliklerin yaşanmasına yol açmıştır. Lisans seviyesinde işlenecek olan derste bu husus akademik bir çerçevede ele alınacaktır.

SUY5002 Milliyetçilik Teorileri (3+0+0) 3 AKTS: 3

Uluslararası İlişkiler lisansüstü öğrencileri için özel olarak tasarlanmış bu ders, ilk olarak, sosyal bilimlere disiplinler arası bir yaklaşımla ulusçuluk olgusunun zaman/mekân arasındaki kavramsal gelişimini içermektedir. İkinci olarak ise bölgesel, ulusal ve küresel bağlamında çeşitli ulusçuluk akımlarına örnek olaylar doğrultusunda odaklanacaktır. Türk ulusçuluğu da bu kapsamda ele alınacaktır.

SUY5003 Devlet Kuramları (3+0=) 3 AKTS: 3

Bu derste, devletin ortaya çıkışından itibaren antik Yunan ve Roma dönemi siyasi düşüncesinden itibaren devletin ortaya çıkışını inceledikten sonra, orta çağ düşüncesinde devlete bakmak ve feodal çağdan modern çağa geçerken ortaya çıkan “Aydınlanma Dönemi” ile modern siyasi düşünceleri incelenecek, modern devletin günümüzdeki durumu ve eleştirisi tartışılacaktır.

SUY5104 Siyaset Sosyolojisi (3+0+0) 3 AKTS: 3

Bu derste siyasetin tanımı ve devlet sosyolojisi açıklanacaktır. Klasik devlet yaklaşımları ele alınarak 19.yy sonrası devlet, toplum ve siyaset ilişkileri incelenecektir. Modern devletin doğuşu, sanayi devrimi ve kapitalizmin gelişimi sonucunda toplumsal hareketler ele alınacaktır. Çatışmacı ve uyuşmacı teorilerde ele alınacaktır.

SUY5005 Türk Anayasacılık Hareketi Tarihi (3+0+0) 3 AKTS: 3 

Türkiye’deki anayasal hareketleri, tarihsel süreçte anayasacılık düşüncesinin ortaya çıkışını ve kökenlerini ele alınacaktır. Osmanlı Dönemi anayasal belgelerini analiz, Cumhuriyet Dönemi Türk anayasalarını analiz edilecektir. 1982 Anayasası ile Cumhuriyet Dönemi'ndeki diğer anayasaları (1924 Anayasası ve 1961 Anayasası) karşılaştırmaları yapılacaktır. Devlet iktidarının sınırlandırılması ihtiyacı ile anayasacılık düşüncesi arasındaki ilişki tartışılacaktır.

SUY5006 Orta Doğu’da Güncel Sorunlar (3+0+0) 3 AKTS: 3

Arap Baharı sonrası Orta Doğu’da değişen yönetimler ve siyasi yapılar sonucu diktatöryel rejimlerin son bulması tartışılacaktır. Bu doğrultuda, Cezayir, Tunus, Libya, Irak, Yemen, Mısır, Suriye’deki toplumsal gelişmelerin siyaseti nasıl etkilediği irdelenecektir. Bunlara ek olarak, Filistin-İsrail meseleleri de bu dersin konusu içerisinde incelenecektir.

SUY5007 Soğuk Savaş Sonrası Asya-Pasifik Siyaseti (3+0+0) 3 AKTS: 3

İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan Soğuk Savaş süreci ve dönem siyaseti incelenecektir. Doğu Bloku’nun yıkılmasından sonra, ABD-Çin arasındaki siyasi ve askeri gerilim konularından biri olan Pasifik Okyanus’unda egemenlik savaşı, günümüz Asya siyasetindeki önemi açıklanarak tartışılacaktır. Çin, Rusya ve Kuzey Kore gibi aktörlerin askeri güçlerini gösterdiği Asya-Pasifik’te büyüyen Hindistan ve batı yanlısı G. Kore’yle Japonya’nın siyasi durumları tahlil edilecektir.

SBUY5008 Orta Asya – Türk Dünyası’nda Güncel Durum (3+0+0) 3 AKTS: 3

Bu ders bünyesinde Orta Asya’daki tarihsel siyasi ve ekonomik süreç işlenecektir. Bu bağlamda, Çarlık Rusya’sı ve SSCB yönetimi altında Orta Asya’nın siyasi durumu ve ekonomisindeki gelişmeler incelenecektir. Ardından SSCB’nin dağılışıyla başlayan bağımsız devletlerin ulus devlet yapısı altındaki yapılanmaları ve ulus devletin Orta Asya’da yarattığı sorunlar tartışılacaktır.

SUY5009 Uluslararası Örgütler ve Güncel Sorunlar (3+0+0) 3 AKTS: 3

Uluslararası örgütler, uluslararası hukuk, uluslararası siyasi örgütler konuları açıklanacaktır. Dünyadaki önemli uluslararası siyasi örgütlerin işleyişi incelenecektir. Bu bağlamda, Avrupa Uyumu, NATO, BM, Avrupa Birliği’ne gelen süreç bu dersin konusu olacaktır. 21.yy’da uluslararası örgütlerin karşılaştığı siyasi ve toplumsal sorunlar irdelenecektir.

SUY5010 Küreselleşme ve Siber Güvenlik Politikaları (3+0+0) 3 AKTS: 3

Küreselleşme ve onunla birlikte ortaya çıkan yeni siyasal ve ekonomik gelişimlerin dünyadaki insan hareketlerinin hızını, niteliğini ve yönünü önemli ölçüde değiştirmeye başlamasının irdelenecektir. Yeni nüfus hareketlerinin son dönemlerde sadece ulus devletlerin değil, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Uluslararası Çalışma Örgütü ve İnsan Hakları örgütleri gibi ulus üstü örgütlerin de öncelikli konularından biri haline gelmesi açıklanacaktır. Türkiye örneği de dikkate alınarak, uluslararası güvenlikteki güncel sorunlar irdelenecektir. Bu sorunlara ek olarak, siber uzay ve siber güvenlikle ilgili temel kavramlar, siber suç, bilişim hukuku, bilgisayar hukuku ve siber hukuk, adli soruşturma ve bilgisayar, bilgi güvenliği ve kontrolü, bilgisayar ve ağ güvenliği, siber savaş, siber güvenlikte uluslararası standartlar, enerji politikaları ve enerji güvenliği bu dersin konusu içerisinde de incelenecektir.

SUY5011 Rus Dış Politikası ve Bölgesel Etkileri (3+0+0) 3 AKTS: 3

Rusya tarihi incelenerek, Rus dış politikasının tarihsel evrimi bu ders kapsamında tartışılacaktır. SSCB’nin kuruluşu ve siyasal sistemi, dış politikanın yapımında etkili olan aktörler ve Sovyet dış politikasındaki süreklilik ve değişim konuları incelenecektir. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde SSCB ve ABD ilişkileri ele alınacaktır. SSCB’nin dağılmasından sonraki yıllarda Rusya’nın dış politikası bu dersin ana konusu olacaktır. Kırım, Gürcistan, Ukrayna, Suriye krizleri irdelenecektir.

SUY5012 ABD Dış Politikası ve Güç Dengelerinin Değişimi (3+0+0) 3 AKTS: 3

Amerikan tarihi incelenerek, ABD dış politikasının tarihsel evrimi bu ders kapsamında tartışılacaktır. ABD siyasal sistemi, dış politikanın yapımında etkili olan aktörler ve ABD dış politikasındaki süreklilik ve değişim konuları ele alınacaktır. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde SSCB ve ABD ilişkileri ele alınacaktır. SSCB’nin dağılmasından sonraki yıllarda ABD’nin dış politikası bu dersin ana konusu olacak, bu kapsamda Körfez Savaşları, Arap Baharı ve Ortadoğu’ya etkileri incelenecektir.

SUY5013 Diplomasi Tarihi (3+0+0) 3 AKTS: 3

Tarihsel süreçte diplomasinin evrimi ve değişimi ele alınacaktır. Bu bağlamda güç dengesi, Avrupa Uyumu, gizli anlaşmalar ve açık diplomasi gibi terimleri tartışılacaktır. Eski diplomasiden modern diplomasiye geçiş süreci tartışılacaktır.

SUY5014 Din ve Modernite (3+0+0) 3 AKTS: 3

Tarihsel süreçte dinin siyaset üzerindeki etkisi ve bu etkinin modern çağda giderek etkisini kaybetmesiyle birlikte tekrar yükselen siyasetteki din etkisinin incelenmesi ve bunun sonucunda 1950’lerden sonra dinin etkisinin arttığı ve bunun sonucu post-modern dönemde dinin toplumsal hayata etkisi bu ders kapsamında tartışılacaktır.

SUY5015 Balkanlar ve Türkiye (3+0+0) 3 AKTS: 3

Balkan devletlerinin: Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Türkiye ve eski Yugoslavya devletlerinin siyaseti, tarihi, demografik, sosyal ve ekonomik yapıları incelenecek, Balkan ülkelerinin bugünkü siyasi ve ekonomik durumları ele alınacaktır. Balkanlar ülkelerinin soğuk savaş sonrası siyasi ve ekonomik durumları ele alınacaktır.