Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sağlık Yönetimi YL

Hakkımızda

Sağlık sistemi, bir toplumun sağlık statüsünü olduğu kadar sosyal iyilik halini ve refah düzeyini de etkileme potansiyeline sahiptir. Özellikle kronik hastalık yükünün ve dolayısıyla sağlık hizmetleri kullanımı ve harcamalarının arttığı bir çağda, sağlık sisteminin performansının yönetilmesi kritik öneme haizdir.

Türkiye sağlık sisteminde ana misyonu olan eşitlik prensibini gözeterek toplumun sağlık statüsünün korunmasına, iyileşmesine ve gelişmesine katkıda bulunmak için kaliteli, hakkaniyetli hizmet kullanımını sağlamanın yanı sıra, sağlık harcamalarının yaratacağı finansal yüke karşı koruma ve sistemden beklentilere cevap verme de hedeflenmektedir. Ve tüm bunlar gerçekleştirilirken, sürdürülebilirliği mümkün kılmak için verimlilik ekseninden kaymamaya çalışılmaktadır. Başarının yakalanmasının pek de kolay olmadığı bu hedefler beraberinde özellikle sağlık hizmeti sunumu, finansmanı ve kaynak temini açısından çok sayıda önemli hatta radikal değişikliği getirmektedir. Kanıta dayalı sağlık yönetiminin de bu tablodaki yerini almaya başladığı ve hatta sağlamlaştırma yönündeki çalışmaların devam ettiği gözlenmektedir.

Sağlık sisteminde yaşanan bu ciddi değişiklikler, sağlık hizmeti sunan kuruluşlar kanadında özellikle finansal sürdürülebilirliği ve etkili rekabeti sağlama açılarından bir baskı unsuru olmaya devam etmektedir. Uluslararası aktör olma yönündeki stratejilerin gün geçtikçe sağlık hizmeti sunan kuruluşların gündeminde yerini almaya başlaması da bir diğer önemli gelişmedir.

Sağlık sisteminin başarısını ve sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik meydana gelen bu değişimler, lisansüstü düzeyde sağlık yöneticilerine olan gereksinime ivme kazandırmıştır. Böylece, profesyonel sağlık yöneticiliği kariyer planlamasında gelecek vadeden meslekler arasında yer almıştır.

İstinye Üniversitesi Sağlık Yönetimi tezli ve tezsiz yüksek lisans programları, sağlık sektöründeki profesyonel sağlık yöneticisi ihtiyacının karşılamasına katkıda bulunabilecek özellikleri ile 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılında açılmıştır. Her iki programın müfredatı da sağlık sistemi ve bünyesinde barındırdığı sağlık kurumlarının yönetimi ile ilgili sağlık ve sosyal bilimleri entegre eden multidisipliner bir yaklaşım ile hazırlanmıştır.

Tezli ve tezsiz Sağlık Yönetimi programlarımız "HASTANE YÖNETİMİ ODAKLI" ders almak isteyen öğrencilerimizin de ihtiyaç ve beklentilerini karşılaşacak şekilde tasarlanmıştır.